Účtovná kancelária TaxEkon   -   Jednoduché a podvojné účtovníctvo   -   Mzdy a personalistika   -   Ekonomické poradenstvo 
 

Účtovná kancelária TaxEkon s.r.o.

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre malé  i veľké firmy.   a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 5 6 4 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 2 5 2 3 4 5 5

 

účtovná kancelária, účtovníctvo, spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, personalistika a mzdy. vedenie účtovníctva, spracovanie, daňové poradenstvo, spracovanie miezd,
ÚČTOVNÍCTVO PRE VÁS Naša účtovnícka firma Vás víta, Účtovnú evidenciu vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve a so zreteľom na správnu aplikáciu daňových zákonovľadáte odborne kvalifikovaného partnera na vedenie Vášho účtovníctva, V sekcii legislatíva nájdete väčšinu potrebných legislatívnych informácii, ktoré potrebujete popri svojom podnikaní. Napr. poistné odvody, výšku minimalnej mzdy nezdaniteľnú čiastku a veľa iných niekedy potrebných vecí. Živnostníci si tu môžu pozrieť paušálne výdavky, minimálne odvody, termín zmeny výšky zdravotných a sociálnych odvodov a pod.komplexné riešenie pre Vašu firmu v oblasti vedenia účtovnej agendy podvojného účtovníctva, skladového hospodárstva, fakturácie, dlhodobého a krátkodobého majetku, cestovných príkazov, evidencie jázd a ostatných podporných evidencií.Evidovanie a účtovanie všetkých druhov dokladov s využitím automatických vzorov a predkontácií s možnosťou účtovania v hospodárskom roku. Modul podvojného účtovníctva poskytuje okrem všetkých základných účtovných informácií aj finančné analýzy ako napríklad vyjadrenie likvidity, zadĺženosti, rentability a pod.Komplexné vedenie podvojného účtovníctva so zárukou za správnosť účtovania, vyhotovených výkazov predkladaných správcovi a iným inštitúciám, kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej, zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov, spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnej situácii,spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu uzávierky, spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov, prehľadu o peňažných tokoch, prílohy k účtovnej závierke, výročnej správy, v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva spoločnosti, vypracovanie firemných interných smerníc.

 

TaxEkon s.r.o.
IČ DPH: SK2022551421
IČO: 44 017 065
Kutlíková 17/b
19.poschodie
852 50 BRATISLAVA
FAX:02 4463 3426

 

Konateľ:
Monika Potočková
TEL:0908 795 992
FAX:02 4463 3426